Algemene voorwaarden ProFM Broadcast

E-mail: info@profmbroadcast.nl
Website: https://www.profmbroadcast.com

Artikel 1 – Definities
1. ProFM Broadcast: ProFM Broadcast, gevestigd te Waddinxveen, KvK-nummer 24323081.
2. Klant: degene met wie ProFM Broadcast een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: ProFM Broadcast en Klant samen.
4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens ProFM Broadcast.
2. ProFM Broadcast en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
3. ProFM Broadcast en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van ProFM Broadcast zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij ProFM Broadcast en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 – Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag ProFM Broadcast de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt ProFM Broadcast slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 5 – Prijzen
1. ProFM Broadcast hanteert prijzen in euro’s, exclusief btw eventuele overige kosten zoals administratie of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
2. ProFM Broadcast mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die ProFM Broadcast niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument mag de overeenkomst ongedaan maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5. ProFM Broadcast stelt de prijs van de dienstverlening vast op basis van de werkelijk bestede uren.
6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van ProFM Broadcast, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
7. Wanneer ProFM Broadcast en de Klant voor een dienst een totaalbedrag afspreken, is dit altijd een richtprijs, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
8. ProFM Broadcast mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
9. ProFM Broadcast moet de Klant tijdig laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
10. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
11. ProFM Broadcast mag zijn prijzen jaarlijks aanpassen.
12. ProFM Broadcast zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
13. De consument mag de overeenkomst met ProFM Broadcast opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn
1. ProFM Broadcast mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
3. De betalingstermijnen die ProFM Broadcast hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat ProFM Broadcast aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
4. ProFM Broadcast mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
1. De Klant rekent producten direct af.
2. ProFM Broadcast mag bij het aangaan van de overeenkomst voor een dienst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
3. De Klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan ProFM Broadcast betalen, tenzij anders is afgesproken of op de factuur een andere betaaltermijn staat.
4. De genoemde betalingstermijnen zijn fatale betalingstermijnen. Wanneer de Klant het bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, is hij dus automatisch in verzuim en in gebreke, zonder dat ProFM Broadcast de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
5. ProFM Broadcast mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling of een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Artikel 7 – Recht van reclame
1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag ProFM Broadcast het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
2. ProFM Broadcast maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan ProFM Broadcast, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of brengen van de producten in lid 3.

Artikel 8 – Herroepingsrecht
1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:
• het product is gebruikt
• het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
• het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, Koptelefoon
• de verzegeling niet intact is, van het aan gekochte apparaat
• het product een dienst betreft
• het een spoedreparatie betreft
• de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
• het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
2.de bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
• op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
• zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten
• zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@profmbroadcast.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van ProFM Broadcast, Retour formulier
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan ProFM Broadcast, bij gebreke hiervan komt herroepingsrecht te vervallen.

Artikel 9 – Vergoeding van bezorgkosten
1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar ProFM Broadcast heeft geretourneerd, dan zijn betaalde verzendkosten voor rekening van de consument.

Artikel 10 – Vergoeding retourkosten
1. Indien de consument de bestelling gedeeltelijk of in zijn geheel op tijd retourneert, zijn de kosten en risico voor verzending voor Klant.

Artikel 11 – Opschortingsrecht
1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 12 – Retentierecht
1. ProFM Broadcast kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van ProFM Broadcast heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan ProFM Broadcast.
3. ProFM Broadcast is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 13 – Verrekening
1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan ProFM Broadcast te verrekenen met een vordering op ProFM Broadcast.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud
1. ProFM Broadcast blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van ProFM Broadcast met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd in lid 1 kan ProFM Broadcast gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.
4. Wanneer ProFM Broadcast gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag ProFM Broadcast van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 15 – Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij ProFM Broadcast, tenzij anders wordt afgesproken.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag ProFM Broadcast zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan ProFM Broadcast kan tegenwerpen.

Artikel 16 – Levertijd
1. De levertijden van ProFM Broadcast zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
2. De levertijd gaat in wanneer de door de Klant voor akkoord getekende offerte aan ProFM Broadcast door ProFM Broadcast schriftelijk of elektronisch is bevestigd aan de Klant.
3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer ProFM Broadcast later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer ProFM Broadcast niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en ProFM Broadcast iets anders hebben afgesproken.

Artikel 17 – Feitelijke levering
1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 18 – Transportkosten
1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en ProFM Broadcast schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

Artikel 19 – Verpakking en verzending
1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij ProFM Broadcast niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan ProFM Broadcast. Doet de Klant dit niet, dan kan hij ProFM Broadcast niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 20 – Verzekering
1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
• geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
• zaken van ProFM Broadcast die bij de Klant aanwezig zijn
• zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De Klant geeft op eerste verzoek van ProFM Broadcast de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 21 – Bewaring
1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 22 – Montage en of installatie
1. Hoewel ProFM Broadcast zich inspant alle montage- en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 23 – Garantie
1. Dekking en Duur
De garantie begint op de aankoopdatum en is 12 maanden geldig, tenzij anders aangegeven.
De garantie dekt fabricagefouten en materiaal defecten bij normaal gebruik en onderhoud.
2. Garantie Uitsluitingen
Schade door onjuist gebruik, ongelukken, ongeautoriseerde wijzigingen of reparaties, en gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies, valt niet onder de garantie.
Slijtage en cosmetische schade zoals krassen en deuken zijn uitgesloten.
3. Garantieclaim Procedure
Neem contact op met onze klantenservice via info@profmbroadcast.nl voor een garantieclaim.
Verstrek het aankoopbewijs en een beschrijving van het probleem.
Het defecte product kan worden teruggestuurd voor inspectie.
4. Garantieoplossingen
Profm Broadcast repareert, vervangt of biedt een volledige of gedeeltelijke terugbetaling, naar eigen goeddunken.
Vervangingsproducten of onderdelen zijn gedekt voor de resterende garantieperiode.
5. Overdracht van Garantie
De garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper en niet overdraagbaar
6. Toepasselijk Recht
Deze voorwaarden worden beheerst door de wetten van het land van aankoop.

Artikel 24 – Ruilen
1. De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
• ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien
• het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met het aangehechte originele prijskaartje
• het product is nog niet gebruikt
2. Afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen en op maat gemaakte producten en software kunnen niet worden geruild.

Artikel 25 – Uitvoering van de overeenkomst
1. ProFM Broadcast voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
2. ProFM Broadcast mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
4. De Klant moet ervoor zorgen dat ProFM Broadcast op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Zorgt de Klant er niet voor dat ProFM Broadcast tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 26 – Informatieverstrekking door de Klant
1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan ProFM Broadcast.
2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert ProFM Broadcast de betreffende bescheiden.
4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door ProFM Broadcast redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 27 – Geheimhouding
1. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van ProFM Broadcast ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende ProFM Broadcast waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan ProFM Broadcast schade kan berokkenen.
3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
• die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
• die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 28 – Boetebeding
1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan ProFM Broadcast voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.
6. ProFM Broadcast mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 29 – Vrijwaring
1. De Klant vrijwaart ProFM Broadcast tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door ProFM Broadcast geleverde producten en/of diensten.

Artikel 30 – Klachten
1. De Klant moet een door ProFM Broadcast geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant ProFM Broadcast daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming ProFM Broadcast hiervan op de hoogte stellen.
4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort¬koming, zodat ProFM Broadcast hierop gepast kan reageren.
5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en ProFM Broadcast.
6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat ProFM Broadcast andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 31 – Ingebrekestelling
1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan ProFM Broadcast.
2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling ProFM Broadcast ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 32 – Aansprakelijkheid Klant
1. Wanneer ProFM Broadcast een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 33 – Aansprakelijkheid ProFM Broadcast
1. ProFM Broadcast is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Wanneer ProFM Broadcast aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
3. ProFM Broadcast is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
4. Wanneer ProFM Broadcast aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 34 – Vervaltermijn
1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van ProFM Broadcast vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 35 – Ontbinding
1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer ProFM Broadcast toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door ProFM Broadcast nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat ProFM Broadcast in verzuim is.
3. ProFM Broadcast mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer ProFM Broadcast kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 36 – Overmacht
1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van ProFM Broadcast door de Klant niet aan ProFM Broadcast kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
– een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
– wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
– stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
– computer¬virussen
– stakingen
– overheidsmaatregelen
– vervoersproblemen
– slechte weersomstandigheden
– werkonderbrekingen
3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor ProFM Broadcast 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat ProFM Broadcast kan nakomen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als ProFM Broadcast de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
5. ProFM Broadcast hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer ProFM Broadcast hiervan voordeel heeft.

Artikel 37 – Wijziging overeenkomst
1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en ProFM Broadcast de overeenkomst aanpassen.

Artikel 38 – Wijziging algemene voorwaarden
1. ProFM Broadcast mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag ProFM Broadcast altijd doorvoeren.
3. Ingrijpende wijzigingen zal ProFM Broadcast zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 39 – Overgang van rechten
1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met ProFM Broadcast aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van ProFM Broadcast.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 40 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat ProFM Broadcast bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 41 – Verhuurvoorwaarden ProFM Broadcast
1. Prijzen en Huurtermijn
Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en af Waddinxveen. De huurtarieven gelden voor een periode van 24 uur of een veelvoud hiervan. Het is niet toegestaan de huurtermijn eenzijdig te verlengen. Elke verlenging van de huurperiode moet altijd in overleg plaatsvinden. Indien dit onverhoopt toch gebeurt, zullen er extra huurtarieven en eventuele bijkomende kosten in rekening worden gebracht.
2. Borg
Er wordt een borg gevraagd van minimaal €250,-. ProFM Broadcast behoudt zich het recht voor deze borg naar verhouding aan te passen. De huurder wordt hiervan vooraf in kennis gesteld.
3. Annulering
In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de huurder worden annuleringskosten in rekening gebracht. Deze bedragen ten minste de gemaakte kosten, met als minimum een percentage van de gehele huursom:
• Minder dan 24 uur voor aanvang verhuur: 100%
• 2 dagen voor aanvang verhuur: 50%
• 3 dagen voor aanvang verhuur: 25%
4. Aansprakelijkheid
Tijdens de huurtermijn draagt de huurder alle risico’s voor verlies, beschadiging of tenietgaan van het gehuurde materiaal. De huurder dient hiervoor een verzekering af te sluiten. De huurder is voor het volledige bedrag aansprakelijk, ook als de verzekeraar een lager bedrag uitkeert. De huurder zorgt ervoor dat ProFM Broadcast te allen tijde toegang heeft tot de verhuurde apparatuur.
5. Schade en Gebreken
De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde materiaal onmiddellijk aan ProFM Broadcast te melden. Zonder overleg en toestemming van ProFM Broadcast mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Bij een defect aan een apparaat tijdens de huurperiode moet dit direct aan ProFM Broadcast worden gemeld. Waar mogelijk wordt zo snel mogelijk een passende vervangende oplossing geboden.
Met deze voorwaarden zorgen we voor een duidelijke en transparante verhuurervaring bij ProFM Broadcast.

Artikel 41 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en ProFM Broadcast is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van ProFM Broadcast is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en ProFM Broadcast, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 01 juni 2024.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24323081.