Privacy beleid

Dit is het privacy beleid van ProFM Broadcast, dat van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door ProFM Broadcast of gelieerde ondernemingen en hun opvolgers, hierna te noemen ‘wij/ons’.

ProFM Broadcast is de gegevensbeheerder in de zin van de General Data Protection Regulation (GDPR). Dit betekent dat ProFM Broadcast beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. ProFM Broadcast is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met persoonlijke gegevens en welke organisatorische en technologische maatregelen we nemen om de privacy van alle betrokken partijen te beschermen. Als je vragen of opmerkingen hebt, of als je een datalek of kwetsbaarheid in onze beveiliging vermoedt, neem dan contact met ons op via info@profmbroadcast.com.

 

Persoonlijke gegevens:

ProFM Broadcast verwerkt persoonsgegevens in de zin van de General Data Protection Regulation (GDPR). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt of aan ons levert, kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam
 • Bedrijfsgegevens
 • Telefoonnummer; adres en e-mailadres
 • Gebruikersnaam en inloggegevens
 • Geslacht
 • IBAN bankgegevens
 • Aanwezigheidsregistratie
 • Informatie die u zelf invult, zoals in een contactformulier
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites.

 

Cookies:

Cookies zijn kleine tekstbestanden of pixels die worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Ze zorgen ervoor dat de site optimaal functioneert en verzamelen gegevens om de weergegeven informatie zo relevant mogelijk te maken.

We gebruiken een aantal cookies met verschillende eigenschappen:

 • Functionele cookies vergroten het gebruiksgemak. Ze onthouden bijvoorbeeld selecties en je hoeft niet steeds opnieuw in te loggen. We gebruiken functionele cookies.
 • Met monitoring of analytische cookies kunnen we anoniem (be)gedrag in kaart brengen en onze diensten daarop aanpassen. Zo kunnen we jou als (potentiële) gast nog beter van dienst zijn.
 • Deze partijen bieden gegevensbescherming die voldoet aan de GDPR. Lees hier hoe Google dat doet. We gebruiken analytische cookies. Via Google Analytics verzamelen we anonieme gebruikersgegevens waarmee we onze diensten kunnen verbeteren.
 • Sociale media: er kunnen ook cookies worden geplaatst voor een verbinding met sociale media. Lees het privacybeleid van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn (dat regelmatig kan veranderen) om te zien hoe zij je persoonlijke gegevens verwerken.
 • Google, Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn nemen deel aan het Privacy Shield-programma, wat betekent dat er een passend beschermingsniveau is voor de verwerking van persoonlijke gegevens.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter ook zo instellen dat cookies standaard worden geweigerd of cookies handmatig verwijderen via de browserinstellingen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de Help-functie van uw browser of op deze pagina.

 

Rechtsgrondslag voor verwerking:

ProFM Broadcast moet het gebruik van uw persoonlijke gegevens kunnen baseren op een van de rechtsgronden die worden genoemd in artikel 6 van de GDPR. In dit geval zijn de volgende rechtsgrondslagen van toepassing:

Toestemming van de betrokkene. U kunt uw toestemming altijd intrekken. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract. De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.

Wij verwerken uw gegevens (mogelijk) voor een of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

 • Om een contract uit te voeren dat u met ons bent aangegaan
 • Om je bestelling te verwerken en je te informeren over de voortgang
 • Voor het aanbieden van producten of diensten (marketing), marktonderzoek en analyse
 • Voor onze financiële administratie en belastingaangiften
 • Voor het afsluiten van een (aansprakelijkheid)verzekering
 • Om onze aansprakelijkheid te beperken op basis van wetten zoals de Arbowet, Wet Arbeid Vreemdelingen, Wet Preventie Illegale Arbeid en Wet Ketenaansprakelijkheid
 • Om gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites
 • Om inschrijvingen voor nieuwsbrieven of andere diensten te verwerken
 • Om vragen of klachten te behandelen
 • Onze websites verbeteren.

 

Beveiliging van persoonlijke gegevens:

ProFM Broadcast neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt alle redelijke, passende, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. ProFM Broadcast zorgt ervoor dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

De genomen maatregelen omvatten (maar zijn niet beperkt tot):

Wachtwoordbeveiliging van systeem- en cloud omgevingen; Encryptie van gegevens; Verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding; Opslag en hosting door een gerenommeerde hostingpartij; Medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst; Met subverwerkers zijn verwerkersovereenkomsten gesloten die hen verplichten te voldoen aan de GDPR; Verwerking vindt uitsluitend plaats binnen de EU of door partijen buiten de EU die zich houden aan een gelijkwaardig beschermingsniveau.

Deze maatregelen voldoen aan de toepasselijke wetgeving op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Geen enkele website of software kan echter 100% veiligheid garanderen. Daarom kan ProFM Broadcast niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor onbevoegde, ongeautoriseerde of ongewenste toegang tot persoonlijke gegevens buiten onze controle.

In het geval dat zich, ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, een veiligheidsincident voordoet dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren. We zullen u ook informeren over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

 

Delen van persoonlijke gegevens:

We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden als:

 • Je hebt hiervoor toestemming gegeven;
 • We zijn wettelijk verplicht om dit te doen op basis van de wet, een gerechtelijk bevel of een bevel van een bevoegde toezichthoudende autoriteit;
 • Wij of een derde partij hebben een legitiem belang dat het delen van de persoonlijke gegevens rechtvaardigt;

Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derden als dat nodig is om uw vraag of klacht te beantwoorden, of voor de levering of het onderhoud van de door u bestelde producten of de door u gevraagde diensten. Deze derden kunnen bijvoorbeeld groepsmaatschappijen, onderaannemers, ICT- en telecomproviders, post- en mailingbedrijven, banken en bedrijven die betalingsdiensten verlenen zoals IDEAL, accountants en advocaten zijn;

Wanneer we uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen we er onder andere voor (met een overeenkomst) dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. We gaan er ook mee akkoord dat je gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn en dat deze derden voldoen aan de GDPR;

Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens delen met derden, zoals de belastingdienst of de Inspectie SZW, of de politie in het kader van een fraudeonderzoek. In dat geval zijn we wettelijk verplicht om deze gegevens te verstrekken.

 

Bewaarperiode van persoonlijke gegevens:

ProFM Broadcast bewaart uw gegevens daarom standaard drie jaar. Als de maximale wettelijke bewaartermijn korter is, bijvoorbeeld voor sollicitatiebrieven, passen we die kortere termijn toe. Gedurende deze tijd kan het nog steeds nodig zijn dat ProFM Broadcast over deze gegevens beschikt, bijvoorbeeld om contact met u op te nemen. Indien wettelijk toegestaan of vereist, bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden of voor de afhandeling van (mogelijke) klachten of procedures, kunnen gegevens langer worden bewaard.

Er geldt geen maximale bewaarperiode voor:

 • geanonimiseerde gegevens; en
 • gegevens die uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard. Er wordt echter op toegezien dat de verwerking van deze gegevens alleen voor die specifieke doeleinden wordt gebruikt.

 

Uw privacy rechten:

U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en het recht om ons te vragen uw gegevens te wijzigen, te beperken, over te dragen of te verwijderen. Soms kunnen we niet aan uw verzoek voldoen, bijvoorbeeld op basis van een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk verzoek om toegang indienen. ProFM Broadcast zal al uw verzoeken binnen een redelijke termijn behandelen, in principe binnen een maand. Als uw verzoek complex is of als we u om andere redenen niet tijdig kunnen informeren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

U kunt uw verzoeken of klachten sturen naar info@profmbroadcast.com

Om misbruik te voorkomen, kunnen we je vragen om je te identificeren door een kopie van een geldig identiteitsbewijs op te sturen. Zorg ervoor dat je BSN en foto onleesbaar zijn op de kopie. Als u niet tevreden bent over hoe wij uw verzoek of klacht behandelen, kunt u contact opnemen met het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze Verklaring:

ProFM Broadcast kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op onze website. Het is raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

Versie:  1 Juni 2024